logo_outsourcing

Metodyka Pracy

Nieustanny rozwój oferty przedsiębiorstw, w tym kreowanie innowacyjnych wyrobów i usług, jest niezwykle istotnym czynnikiem mającym wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej. Dążenie do rozwoju technologii jest szczególnie ważne w branżach, gdzie nowe technologie są podstawą prowadzenia działalności lub mogą przyczynić się do znaczącego ograniczania kosztów świadczenia usług oraz produkcji wyrobów. Stałe monitorowanie aktualnego stanu techniki oraz rozwoju technologii jest elementem koniecznym do utrzymania wysokiego poziomu oferowanych usług czy wyrobów. Dodatkowo, praca nad budowaniem know-how przedsiębiorstwa oraz prowadzenie własnych badań czy analiz jest kluczowa przy opracowywaniu autorskich innowacji.

Utworzenie zespołu dedykowanego do prac badawczo-rozwojowych jest kosztowne i często, ze względu na małą dostępność specjalistów z zakresu nowych technologii, niemożliwe. Co więcej, utworzenie działu B+R wewnątrz przedsiębiorstwa rzadko pozwala na prowadzenie więcej niż jednego projektu rozwojowego, ze względu konieczność znacznego zaangażowania członków zespołu.

Dlatego możliwym i właściwym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorstw z sektora MSP, którym zależy na ciągłym rozwoju i kreowaniu innowacyjnych produktów, jest outsourcing z zakresu B+R.

Aby jak najlepiej dopasować proces outsourcingu B+R do potrzeb poszczególnych przedsiębiorców, podzieliliśmy naszą kompleksową usługę na szereg komponentów, które są elastycznie dobierane w zależności od poziomu rozwoju, zasobów własnych oraz potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia działalności B+R oraz późniejszych prac wdrożeniowych.

Poniżej prezentujemy listę komponentów usługi, które mogą być przedmiotem naszej współpracy z firmą. Przedstawiony katalog nie jest zamknięty i nie wyczerpuje wszystkich możliwości naszego wsparcia, a jego uzupełnienie o dodatkowe komponenty jest ograniczony jedynie poziomem naszych kompetencji i doświadczenia oraz potrzebami przedsiębiorstwa.

 • Audyt biznesowy, identyfikacja obszarów B+R w przedsiębiorstwie
 • Poszukiwanie i ocena nowych obszarów prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwie (technologia, organizacja, marketing)
 • Przygotowanie i ustrukturyzowanie projektu B+R, w tym zasoby, ryzyka, budżet
 • Zarządzanie realizacją projektu B+R, w tym zarządzanie procesem finansowania oraz realizacji założonych celów badawczych i biznesowych
 • Poszukiwanie i analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie wyników prac B+R
 • Uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju poprzez wdrażanie wyników B+R, w tym modele Proof of Concept
 • Opracowanie szczegółowego modelu finansowego dla wdrażania wyników B+R
 • Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych
 • Badanie stanu techniki i czystości patentowej rozwiązania będącego przedmiotem planowanej realizacji prac B+R
 • Przygotowanie strategii zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie
 • Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrożeniem wyników prac B+R, ich modyfikacja i optymalizacja
 • Wsparcie w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej/technicznej niezbędnej do wdrożenia wyników prac B+R
 • Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia wyników B+R
 • Wsparcie w pilotażowej (wdrożenie MVP – Minimum Viable Product) i pełnej komercjalizacji wyników prac B+R
 • Wsparcie w opracowaniu prototypu/wersji demonstracyjnej rozwiązania technicznego/pomysłu, wyrobu lub usługi
 • Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem komercjalizacji B+R
 • Analiza ryzyka wdrożenia wyników prac B+R
 • Monitorowanie komercjalizacji i wdrażania wyników prac B+R
 • Analiza wpływu wdrożenia wyników prac B+R na środowisko naturalne, w tym analizy LCA – Life Cycle Assessment
 • Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanego z wdrażaniem wyników B+R
 • Wsparcie w zakresie kooperacji i współpracy międzynarodowej dotyczącej wdrażania wyników B+R