Warianty rozwojowe dla Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.

Jak zaoszczędzić inwestując?

Które inwestycje mają strategicznie największe znaczenie?

Jak uniknąć nadmiernych obciążeń finansowych?

Opis problemu

Rok 2017 był pierwszym, w którym każde duże przedsiębiorstwo w Polsce musiało zmierzyć się z zupełnie nowym wyzwaniem narzuconym przez ustawodawcę: sporządzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. W przypadku Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. nie było uzasadnienia dla stworzenia etatu dla eksperta, który posiadałby wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu, a równocześnie nie był bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność. Dodatkowo, spółka potrzebowała nie tylko samego audytu, ale też opartych na analizie potrzeb i możliwości scenariuszy inwestycyjnych, które mogłaby wykorzystać w rozmowach z władzami miasta, mającymi decydujący wpływ na możliwości dalszego rozwoju przedsiębiorstwa komunalnego. Sytuacja była o tyle trudna, że przedsiębiorstwo zanotowało straty finansowe w latach 2013-2015 a w roku 2017 prognozowana była jeszcze wyższa strata związana między innymi z wysokimi kosztami finansowymi indukowanymi koniecznością inwestycji w tabor i majątek trwały. Możliwości miasta w zakresie dokapitalizowania swojej spółki komunalnej oraz możliwości pozyskania wsparcie dotacyjnego z programów ogólnokrajowych okazywały się być decydujące dla jej potencjału rozwojowego. W tych warunkach analiza potencjalnych scenariuszy finansowych była krytyczna dla spółki.

Rozwiązanie

Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacja Praktyków Biznesu zbudowała koalicję podmiotów będącą w stanie wyjść naprzeciw potrzebom spółki z Płocka. Wraz z jednym ze współzałożycieli CPR – Fundacją Poszanowania Energii oraz spółką Ellipsis Energy Sp. z o.o. zbudowała stosowny zespół audytorski, zaś w porozumieniu z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Spółka. z o.o. w Ciechanowie sporządziła oparte na wynikach audytu koncepcje inwestycyjne i opisała możliwe kierunki rozwoju w studium wykonalności.

Hala warsztatowa nr 1
Hala warsztatowa nr 1
wykres

Sukces

Dzięki inicjatywie CPR, wymagany przepisami prawa audyt energetyczny spółki Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. został zrealizowany zgodnie z normą PN-EN 16247 Audity energetyczne. Objął wszystkie trzy główne obszary działalności Przedsiębiorstwa, jakimi są:

– transport,

– procesy technologiczne,

– obiekty budowlane.

Zidentyfikowano strukturę zużycia energii finalnej w przedsiębiorstwie (z lewej strony jej stan wg danych z 2016 roku).

 

Waga oleju napędowego w powyższej strukturze (ponad 95%) jednoznacznie wskazuje na priorytetową rolę zużycia tego źródła energii we wszelkich decyzjach (w tym inwestycyjnych). W raporcie z audytu wskazano potencjał zmniejszenia zużycia energii w tym obszarze o ok. 10%. Równocześnie bilans ten wyeksponował strategiczne znaczenie potencjału elektromobilności dla spółki.

Odnośnie energii niezbędnej dla procesów technologicznych realizowanych w budynkach, w tym w halach naprawczych, stacji paliw, portierni, przeprowadzono szczegółowa analizę potencjału wskazując w raporcie 10 usprawnień prowadzących do oszczędności emisji  o 75,82 ton CO2 rocznie.

W audycie energetycznym tego obszaru działalności przedsiębiorstwa wykazano potencjał oszczędności przekraczający 15% energii pierwotnej w skali rocznej, przy inwestycjach wymagających okresu zwrotu rzędu 10 lat.

Hala serwisowo-naprawcza nr 2
Hala serwisowo-naprawcza nr 2
Stacja paliw
Stacja paliw

Wobec strategicznie priorytetowej roli oleju napędowego w strukturze źródeł energii ( a w konsekwencji również w strukturze kosztów przedsiębiorstwa) poza samym audytem energetycznym dodatkowo dokonano analiz możliwości, celowości i opłacalności inwestycji w projekt wybudowania instalacji fotowoltaicznej pełniącej równocześnie zadaszenie placu parkingowego dla taboru autobusowego, która pozwoliłaby na częściowe uniezależnienie się od dostaw energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, a także pozwoliłoby zwiększyć udział taboru hybrydowego, bądź z napędem elektrycznym.

Chodziło więc o zagadnienie o strategicznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa.

Obliczenia i projekcje finansowe przeprowadzono w wielu scenariuszach, uwzględniających możliwość dokapitalizowania oraz pozyskanie dotacji zewnętrznych. Przeprowadzono analizę wrażliwości tych projekcji na założenia zawarte w poszczególnych scenariuszach oraz zestawiono je z możliwościami uzyskania stosownego wsparcia w ramach aktualnie dostępnych programów pomocowych.

Przeprowadzone projekcje i analizy wykazały dużą wrażliwość poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa i jego wyników na szereg parametrów, w tym zwłaszcza na poziom dokapitalizowania oraz na relacje rynkowych cen nośników energii, cen biletów i cen na rynku pracy. W sytuacji, gdy programy wsparcia adresowane były głównie dla MSP poziom ryzyka inwestycyjnego naszego klienta – Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. okazywał się być stosunkowo wysoki.

Podsumowanie

Przygotowane analizy nie tylko umożliwiły wykazanie się przedsiębiorstwu spełnieniem obowiązków ustawowych (tu chodzi o obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa), ale również (w tym przypadku chodzi głównie o studium wykonalności) stworzyły solidną podstawę do prowadzenia opartej na specjalistycznej wiedzy dyskusji z właścicielami na temat przyszłej ścieżki rozwojowej.

W kolejnych latach (co zapisane jest w dostępnych w KRS dokumentach), spółka była corocznie dokapitalizowywana. W 2017 roku Płock zgłosił swoje uczestnictwo do programu e-BUS, który niestety, w kwietniu 2020 roku upadł. Kolejny wniosek miasto złożyło do programu „Zielony transport publiczny”. W ramach kolejnych naborów Płock zamierza rozwinąć zeroemisyjny wodorowy transport publiczny (patrz https://dziennikplocki.pl/331090/odwaznie-i-nowoczesnie-po-plocku-beda-jezdzily-autobusy-napedzane-wodorem-foto/).

Więcej informacji – kontaktuj się z Piotrem Kazimierczykiem