Katastrofa budowlana podczas przebudowy siedziby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Czy brak dotacji wstrzyma inwestycje? Czy katastrofa budowlana zupełnie ją sparaliżuje?

Fot. 1. Siedziba Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przed termomodernizacją. Źródło: Audyt energetyczny budynku biurowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie; Autor: dr inż. Dorota Kowalska.
Fot. 1. Siedziba Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przed termomodernizacją. Źródło: Audyt energetyczny budynku biurowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie; Autor: dr inż. Dorota Kowalska.

Opis problemu

W poprzedniej dekadzie władze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa usilnie poszukiwały odpowiedniej lokalizacji na nową, własną siedzibę. Ostatecznie wybór padł na budynek wzniesiony w 1915 roku przy ulicy Kujawskiej 1 na warszawskim Mokotowie. Ze względu na wiek i zabytkowe elementy części budynku, objęty on był ochroną konserwatorską. Władze PIIB podjęły decyzję o rozbudowie budynku oraz o jego gruntownej termomodernizacji przy wykorzystaniu dostępnych wówczas programów unijnych na cele z tym związane. Niestety, ze względu na wymagania ze strony konserwatora zabytków znacząco wzrosła kosztochłonność prac termomodernizacyjnych, co bezpośrednio przełożyło się na niższą efektywność kosztową Projektu w stosunku do projektów nie będących pod nadzorem konserwatorskim, co w ostatecznym rozrachunku spowodowało brak wsparcia finansowego projektu w pierwotnym terminie oraz przesunięciem projektu w hierarchii na niższe miejsce, na listę projektów rezerwowych/oczekujących na dofinansowanie. Jednocześnie władze PIIB postanowiły niezależnie od planów termomodernizacyjnych dokonać rozbudowy części budynku.  Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych doszło do katastrofy budowlanej – zawaliła się ściana, cztery stropy i klatka schodowa. Zdarzenie to, pociągnęło za sobą szereg konsekwencji tj. konieczność powołania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zewnętrznej komisji wyjaśniającej przyczyny zajścia zdarzenia oraz wstrzymanie prac do tego czasu.

Równocześnie ze względu na zwiększoną alokację środków, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego poinformowała, że przyznano PIIB dofinansowanie projektu związanego z termomodernizacją nowej siedziby. Jakkolwiek by nie była to świetna informacja, tak implikowała ona szereg trudności i działań niezbędnych do realizacji zarówno przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, tak w trakcie realizacji Projektu, na etapie jego rozliczania jak i w okresie trwałości.

Fot. 2. Katastrofa budowlana podczas rozbudowy siedziby PIIB. Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
Fot. 2. Katastrofa budowlana podczas rozbudowy siedziby PIIB. Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
Fot. 3. Siedziba Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa po termomodernizacji. Źródło: zasoby własne PIIB.
Fot. 3. Siedziba Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa po termomodernizacji. Źródło: zasoby własne PIIB.

Rozwiązanie

Z pomocą pospieszyło Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacja Praktyków Biznesu wraz z Fundacją Poszanowania Energii.  W pierwszej kolejności, ze względu na katastrofę budowlaną oraz czas, który minął pomiędzy pierwotnym wnioskiem o dofinansowanie złożonym przez PIIB, a ostateczną decyzją o przyznaniu dofinansowania przez Instytucję Finansującą, należało w trybie pilnym dokonać aktualizacji audytu energetycznego ex-ante, wniosku o dofinansowanie wraz z urealnieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego o aktualne na dany okres ceny rynkowe. Przedsiębiorstwo uzyskało kompleksowe wsparcie w tym zakresie i po podpisaniu umowy mogło przystąpić do uruchomienia projektu termomodernizacji budynku realizowanego równolegle do rozpoczętej już wcześniej jego rozbudowy. Olbrzymia trudność jaka na tym etapie zaistniała, polegała na jednoczesnej realizacji dwóch oddzielnych inwestycji (rozbudowy i termomodernizacji) prowadzonych na jednym obiekcie. Utrudnienia dotyczyły zarówno sfery czysto techniczno-budowlanej jak i obszaru prawidłowego rozliczenia finansowego Projektu zgodnie ze ściśle określonymi, rygorystycznymi zasadami narzuconymi przez regulaminy dotyczące dotacji unijnych. Taki stan rzeczy generował dodatkowe komplikacje dla głównego wykonawcy prac oraz jego podwykonawców, inżynierów nadzoru budowlanego  oraz kierownika budowy. Niezbędne było wdrożenie takiego reżimu prowadzenia prac i przede wszystkim odbiorów częściowych i końcowych, aby możliwe było oddzielenie części realizowanej w ramach rozbudowy od części realizowanej w ramach Projektu termomodernizacyjnego i na końcu spojrzenie na budowę jako całość.

Sukces

Dzięki przeprowadzeniu przez CPR, bardzo dokładnych dogłębnych analiz wszelkich dokumentów projektowych, finansowych, przetargowych na potrzeby zaistniałej sytuacji wymagającej wprowadzenia dodatkowych podziałów prac udało się stworzyć swoistą „mapę procesów budowlanych” unikatową dla omawianego przypadku. Umożliwiła ona bardzo dokładną identyfikację każdego elementu procesu budowlanego oraz wprowadzenie stosownej jego reorganizacji w podziale na prace dotyczące rozbudowy budynku jak i jego termomodernizacji w ramach Projektu unijnego.  To z kolei umożliwiło na etapie realizacji i później na etapie rozliczania Projektu termomodernizacyjnego pełną refundację poniesionych kosztów kwalifikowalnych Projektu.

Fot. 4. Uroczystość z okazji otwarcia nowej siedziby PIIB. Źródło: zasoby własne PIIB.
Fot. 4. Uroczystość z okazji otwarcia nowej siedziby PIIB. Źródło: zasoby własne PIIB.
Fot. 5. Nowa siedziba Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - widok od strony dziedzińca. Źródło: zasoby własne PIIB.
Fot. 5. Nowa siedziba Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - widok od strony dziedzińca. Źródło: zasoby własne PIIB.

Podsumowanie

Dzięki wielopłaszczyznowemu wsparciu Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacji Praktyków Biznesu udało się z pełnym sukcesem zrealizować trudny projekt, który od niemalże samego początku napotykał istotne utrudnienia w drodze do osiągnięcia pełnego sukcesu zarówno w zakresie robót budowlanych jak i w sferze finansowej/dotacyjnej. Splot tak niekorzystnych zdarzeń jakie zaobserwować można było w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia tj. katastrofa budowlana, brak dofinansowania, ciągłe zmiany harmonogramów, o typowych problemach z jakimi na co dzień borykać się muszą inwestorzy, z całą pewnością mógłby doprowadzić do rezygnacji z ich realizacji przez niejeden podmiot. Wsparcie merytoryczne ze strony ekspertów CPR nie tylko umożliwiło doprowadzenie projektu do końca, jego poprawne rozliczenie, ale również zwróciło uwagę oraz przynajmniej pośrednio miało wpływ na zmianę podejścia Instytucji Zarządzającej do kwestii obiektów budowlanych podlegających ochronie konserwatorskiej. W obecnym okresie programowania dla działań, które wymagają uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków przewidziano oddzielne programy, odrębne przepisy i regulaminy.

Więcej informacji – kontaktuj się z Piotrem Kazimierczykiem